292015Lip

ZGODA PACJENTA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO cz. I

W dzisiejszej publikacji, przybliżę problematykę zgody pacjenta na wykonywanie świadczeń medycznych. Na samym wstępie należy zauważyć, że temat ten, w ujęciu prawnym, jest bardzo obszerny, obejmuje swoim zakresem szereg aktów prawnych regulujących to zagadnienie, a także obfituje w liczne, nie zawsze zgodne, opinie przedstawicieli doktryny i judykatury, którzy próbują te normy prawne interpretować. Nie sposób rzecz…

Czytaj więcej
282015Lip

Rodzaje Odpowiedzialności Prawnej

Odpowiedzialność prawna to określone prawem negatywne następstwa wymierzane określonemu podmiotowi przez organy do tego upoważnione za takie jego zachowanie, które przez system prawny są uznane za niewłaściwe. Należy wskazać, że jeden czyn (zachowanie człowieka) może być podstawą do wszczęcia i prowadzenia jednego, bądź kilku – równolegle się toczących – postępowań, które mogą doprowadzić do kilku…

Czytaj więcej