282015Lip

Rodzaje Odpowiedzialności Prawnej

Odpowiedzialność prawna to określone prawem negatywne następstwa wymierzane określonemu podmiotowi przez organy do tego upoważnione za takie jego zachowanie, które przez system prawny są uznane za niewłaściwe. Należy wskazać, że jeden czyn (zachowanie człowieka) może być podstawą do wszczęcia i prowadzenia jednego, bądź kilku – równolegle się toczących – postępowań, które mogą doprowadzić do kilku orzeczeń prawnych. Każde z tych orzeczeń może rodzić dla sprawcy zgoła inne konsekwencję, bowiem każde z nich będzie wydane pod reżimem innej odpowiedzialności prawnej. Dla przykładu, lekarz, który, przeprowadzając zabieg medyczny, swoim zawinionym postępowaniem spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu pacjenta, może jednocześnie:

  • jako oskarżony w procesie karnym, zostać skazany wyrokiem karnym za popełnienie przestępstwa z art. 157 kodeksu karnego (uszkodzenie ciała) oraz ukarany karą pozbawienia wolności,
  • jako pozwany w procesie cywilnym, zostać zobowiązany wyrokiem sądu do zapłaty na rzecz pacjenta-powoda określonych kwot pieniężnych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione przez niego szkody,
  • jako obwiniony, zostać uznanym przez Naczelny Sąd Lekarski winnym popełnienia czynu sprzecznego z przepisami o wykonywaniu zawodu lekarza i pozbawiony prawa wykonywania zawodu,
  • w tzw. „postępowaniu pracowniczym”, zostać dyscyplinarnie zwolniony z pracy.

Warto dodać, że zarówno lekarz, jak i poszkodowany jego czynem pacjent, zazwyczaj może (czasami musi) sam, bądź przez swego pełnomocnika, czynnie brać udział w każdym z wymienionych powyżej postępowań i aktywnie wpływać na jego przebieg. Niewątpliwie, powinniśmy, jako strona, znać swoje prawa oraz czuwać nad przebiegiem toczących się spraw, które bezpośrednio wpływają na nasze życie, sytuacją prawną, majątkową i zawodową.