Strefa lekarza

Kancelaria Adwokacka Centrum Prawa Medycznego specjalizuje się w kompleksowej pomocy prawnej osobom wykonującym zawody medyczne, w szczególności, gdzie podstawą faktyczną sprawy jest tzw. „błąd medyczny”, czy „błąd w sztuce lekarskiej”. Udzielamy pomocy prawnej i reprezentujemy:

 • lekarzy
 • lekarzy dentystów
 • pielęgniarki
 • położne
 • felczerów
 • ratowników medycznych
 • farmaceutów

Mamy bogate doświadczenie w bronieniu interesów naszych Klientów zarówno w sądach karnych i cywilnych, ale również podczas postępowań dyscyplinarnych przed organami samorządów zawodowych poszczególnych profesji medycznych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Zapewniamy kompleksową reprezentację naszych Klientów :

 • jako OBROŃCY:
  • w postępowaniach karnych prowadzonych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy
  • w postępowaniach prowadzonych przed sądami zawodowymi 
 • jako PEŁNOMOCNICY (zarówno pod stronie powodowej, jak pozwanej):
  • w postępowaniach cywilnych prowadzonych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy
  • w postępowaniach prowadzonych przed sądem pracy

Jeżeli jesteś osobą, która zawodowo wykonuje świadczenia medyczne związane z leczeniem, profilaktyką lub diagnozowaniem pacjenta i w związku z wykonywaniem tych czynności zostało wszczęte przeciwko Tobie (bądź z Twoim udziałem) którekolwiek z ww. postępowań, możemy pomóc Ci w skutecznej obronie Twoich praw oraz podjąć się Twojej reprezentacji. Zajmujemy się sprawami związanymi z m. in.:

 • odpowiedzialnością pracowników medycznych za popełnione przez nich błędy medyczne
 • naruszeniami tajemnicy zawodowej
 • niespełnieniem obowiązku informacyjnego w stosunku do pacjenta
 • odmową udzielenia pomocy medycznej
 • wyrządzeniem szkody dziecku poczętemu
 • roszczeniami tzw. wrongful conception, wrongful birth, wrongful life
 • prowadzimy obronę klientów CPM we wszelkich postępowaniach karnych
 • reprezentujemy ich w postępowaniach pracowniczych (m.in. kary porządkowe,  nieuzasadnione zwolnienie z pracy)

Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, dzięki któremu wszystkie sprawy, niezależnie od ich etapu, prowadzimy możliwie najbardziej efektywnie, najkrócej i z największą dbałością o interesy naszych Klientów. Zapewniamy wyłącznie wykwalifikowaną reprezentację adwokatów i radców prawnych, mających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Poza głównymi postępowaniami sądowymi podejmujemy się również prowadzeniem negocjacji przedsądowych, a także nadzorujemy oraz czynnie uczestniczymy w postępowaniach egzekucyjnych i wykonawczych.

Poniżej przedstawiamy ramowo podstawowe reżimy odpowiedzialności, na podstawie których najczęściej odpowiadają osoby zawodowo zajmujące się wykonywaniem świadczeń medycznych. 

Odpowiedzialność CYWILNA

Reżim odpowiedzialności cywilnej jest reżimem odpowiedzialności dłużnika (np. lekarza, placówki służby zdrowia) za wyrządzenie drugiemu podmiotowi (np. pacjentowi) szkody majątkowej lub niemajątkowej. Szkoda majątkowa to rzeczywista strata oraz tzw. utracone korzyści, natomiast szkoda niemajątkowa to gównie konsekwencja naruszania dóbr osobistych poszkodowanego, takich jak: życie, zdrowie, wolność, kult osoby zmarłej. Najważniejszą funkcją odpowiedzialności cywilnej jest funkcja kompensacyjna, co oznacza, że głównym jej celem jest wyrównanie uszczerbku, którego doznał poszkodowany, w tym wypadku pacjent. Uszczerbek ten najczęściej można wyrównać jedynie za pomocą świadczenia pieniężnego, dlatego głównym roszczeniem poszkodowanych za powstałe szkody jest żądanie zapłaty przez dłużnika określonej kwoty pieniężnej, tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia.

W związku z wykonywaniem świadczeń medycznych, najczęściej mamy do czynienia odpowiedzialnością cywilną, która realizuje się poprzez kierowanie przez poszkodowanych pacjentów roszczeń o zapłatę do osób (np. lekarzy), którzy wykonali na ich osobie zabieg medyczny, będący przyczyną powstałej szkody. Za tę szkodę oprócz np. lekarza, może odpowiadać również inny podmiot np. zakład leczniczy, w którym dłużnik-lekarz np. pracuje lub towarzystwo ubezpieczeniowe. O zasadności tych roszczeń najczęściej decyduje sąd cywilny podczas postępowania sądowego wszczętego na żądanie pacjenta wyrażone w złożonym przez niego pozwie o zapłatę. W postępowaniu takim poszkodowany pacjent najczęściej jest powodem, a pracownik medyczny i np. podmiot leczniczy, pozwanymi.

Odpowiedzialność KARNA

Oprócz odpowiedzialności cywilnej pracownicy medyczni mogą również za swoje czyny ponosić odpowiedzialność karną. Jeżeli zachowanie np. lekarza wypełnia znamiona czynu zabronionego (przestępstwa stypizowanego w Kodeksie Karnym, bądź wykroczenia w Kodeksie Wykroczeń) może być wszczęte przeciwko niemu postepowanie karne i, po uprzednim udowodnieniu mu winy, może on zostać skazany przez sąd karny wyrokiem, mającym na celu ukaranie go za zachowanie zabronione prawem. W przeciwieństwie do odpowiedzialności cywilnej, główną funkcją reżimu odpowiedzialności karnej jest funkcja represyjna tj. zaspokojenie tzw. społecznego poczucia sprawiedliwości, a nie rekompensata materialna szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu. W postępowaniu karnym, wiele czynności jest podejmowanych z urzędu przez organy ścigania, jednakże bardzo wskazane jest, aby zarówno sam pokrzywdzony, jak i podejrzany (oskarżony, obwiniony) brali czynny udział w postępowaniu, gdyż często od ich aktywności zależy końcowy wynik sprawy.

Przestępstwa, które najczęściej są zarzucane pracownikom medycznym w sprawach karnych związanych z wykonywaniem przez nich zawodu, to m.in. czyny mające związek z:

 • przerywaniem ciąży (art. 152 kk, art. 153 kk, art. 154 kk i 157a kk)
 • nieumyślnym spowodowaniem śmierci (art. 155 kk)
 • spowodowaniem nieumyślnego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kk oraz art. 157kk)
 • narażenie innego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk)
 • zabiegiem leczniczym bez zgody pacjenta (art. 192 kk)
 • pozbawieniem innego człowieka wolności (art. 189 kk)
 • ujawnieniem tajemnicy lekarskiej (art. 265 kk oraz art. 266 kk)
 • udzieleniem świadczenia zdrowotnego bez odpowiednich uprawnień (art. 58 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty)
 • poświadczeniem nieprawdy i fałszerstwo intelektualne (art. 271 kk)
 • przyjęciem korzyści materialnych (art. 228 kk)

W postępowaniu karnym, podejrzany, oskarżony czy obwiniony (np. lekarz) może być reprezentowany przez obrońcę, natomiast pokrzywdzony, bądź oskarżyciel posiłkowy (np. pacjent) może ustanowić i działać przez swego pełnomocnika.

Odpowiedzialność ZAWODOWA

Obok podstawowych reżimów odpowiedzialności prawnej, której podlegają wszystkie osoby fizyczne i podmioty gospodarcze tj. odpowiedzialności cywilnej i karnej, istnieje jeszcze szczególny rodzaj odpowiedzialności, której podlegają jedynie przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. Zawody te to, m.in. adwokaci, notariusze, biegli rewidenci, ale również lekarze, pielęgniarki, położne, czy farmaceuci. Każdy zawód zaufania publicznego ma swój samorząd zawodowy oraz własny system sądownictwa zawodowego, który unormowany jest ustawowo.

Przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, za czyny sprzeczne z etyką zawodową, bądź z przepisami o wykonywaniu zawody, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej przed sądem dyscyplinarnym specjalnie powołanym przez członków danego samorządu.

Profesje medyczne, które posiadają swoje sądownictwo dyscyplinarne to: lekarze, pielęgniarki, położne oraz farmaceuci. Organami prowadzącymi postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli powyżej wymienionych zawodów  to odpowiednio:

 • dla lekarzy i lekarzy dentystów 

→ rzecznik odpowiedzialności zawodowej, okręgowy sąd lekarski oraz Naczelny Sąd Lekarski

 • dla pielęgniarek i położnych 

→ okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, okręgowy sąd pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd Lekarski Pielęgniarek i Położnych

 • dla farmaceutów 

→ rzecznik odpowiedzialności zawodowej, okręgowy sąd aptekarski, Naczelny Sąd Aptekarski

Postępowanie zawodowe ma wiele elementów wspólnych z postępowaniem w sprawach karnych, jest wieloinstancyjne, najczęściej od orzeczeń Naczelnego Sądu przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego. Obwiniony (np. lekarz) może być reprezentowany przez swego obrońcę, natomiast pokrzywdzony (np. pacjent), którego dobro zostało naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe obwinionego może ustanowić i działać przez swego pełnomocnika.

Odpowiedzialność PRACOWNICZA

Jeżeli np. lekarz, położna wykonuje swój zawód, pozostając w stosunku pracy, to, jak każdy inny pracownik, za przewinienia natury porządkowo-organizacyjnej, może zostać ukarany służbowo. Sankcje na pracownika, w postaci kar porządkowych, nakłada pracodawca, a procedura ich nakładania jest regulowana w Kodeksie Pracy. Za przewinienie pracownicze, oprócz kar porządkowych, pracodawca może również dyscyplinarnie zwolnić pracownika. Pracownik nie musi pozostawać bierny na działania dyscyplinujące przedsięwzięte przez pracodawcę. Ukarany pracownik może służyć sprzeciw oraz odwoływać się do Sądu Pracy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o odpowiedzialności prawnej, przejdź do działu Rodzaje Odpowiedzialności Prawnej